moż Regulamin | System Internetowej Rejestracji Pacjenta - Citomed Toruń

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REJESTRACJI INTERNETOWEJ

REGULAMIN

Regulamin korzystania z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów

Lecznic Citomed Sp. z o. o


§1

Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem oraz Administratorem Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów są Lecznice Citomed Sp. z o.o. z siedziba w Toruniu ul. M Skłodowskiej-Curie 73, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu , KRS 0000166295.


1.2. System Internetowej Rejestracji Pacjentów (SIRP) umożliwia Pacjentom Lecznic Citomed Sp. z o. o. dokonanie rejestracji w zakresie:

a. specjalistycznych konsultacji lekarskich – wykonywanych w trybie komercyjnym

b. konsultacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – w trybie komercyjnym dla wszystkich pacjentów.

c. badań diagnostycznych – wykonywanych w trybie komercyjnym. Wszystkie wyżej wymienione świadczenia realizowane są wyłącznie w siedzibie Lecznic Citomed w Toruniu, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.


1.3. Lecznice Citomed Sp. z o. o zastrzegają sobie prawo udostępniania w systemie rejestracji internetowej tylko części swoich usług medycznych spośród wyżej wymienionych.


1.4. Zalogowany Użytkownik Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów, w panelu pacjenta posiada dostęp do następujących funkcji:

• Regulamin- aktualnie obowiązujący Regulamin korzystania z Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów Lecznice Citomed Sp. z o. o.

• Zarejestruj wizytę- podstawowa opcja Systemu, pozwalająca na wybór dostępnych świadczeń, rezerwację terminów wizyt, dokonywanie płatności za wybrane świadczenia itp.

• Moje rejestracje- podgląd listy zarejestrowanych wizyt użytkownika, aktualnych i archiwalnych, z dostępem do opcji anulowania i zmiany terminu wizyty.

• Dodaj nowe subkonto- możliwość dodania do swojego konta nowego subkonta, pozwalającego na rejestrację innych pacjentów na warunkach określonych w regulaminie.

• Dane osobowe- ekran danych osobowych użytkownika, z możliwością ich aktualizacji; podane tam dane osobowe będą domyślnie proponowanymi danymi osobowymi dla kolejnych rejestracji z możliwością ich edycji

• Dane do faktur- możliwość wpisania danych osoby fizycznej bądź osoby prawnej na którą ma zostać wystawiona faktura za opłacone usługi medyczne, do odbioru w Rejestracji w dniu wizyty

• Zmień hasło- zmiana hasła użytkownika,

• Wyloguj się- wyjście z Systemu.


§2

ZAKŁADANIE KONTA w Systemie Internetowej Rejestracji Pacjentów


2.1. Korzystanie z SIRP możliwe jest wyłącznie po założeniu konta przez Użytkownika oraz akceptacji niniejszego regulaminu. Właścicielem konta może być jedynie osoba pełnoletnia.


2.2. W celu założenia konta należy podać swój adres e-mail, pod który zostanie wysłany link aktywujący dostęp do konta w SIRP.


2.3. Hasło dostępu do SIRP to alfanumeryczny ciąg co najmniej 8 znaków, które powinno być znane wyłącznie właścicielowi konta. System SIRP daje Użytkownikowi możliwość zmiany hasła.


2.4. Logowanie do konta w SIRP wymaga każdorazowo wprowadzenia adresu e-mail (loginu) oraz hasła dostępu wybranego przez Użytkownika.


2.5. Dla jednego adresu e-mail, można założyć jedno konto dostępu do SIRP.


2.6. W zakresie posiadanego konta dostępu, Użytkownik może stworzyć do 10 subkont pozwalających na rejestrację innych osób.


2.7. Dostęp do SIRP odbywa się za pośrednictwem strony internetowejwww.citomed.pl lub rejestracja.citomed.pl


§3

ZASADY REJESTRACJI poprzez System Internetowej Rejestracji Pacjentów Lecznic Citomed Sp. z o. o.


3.1. System udostępnia możliwość rezerwacji terminów wizyt w okresie 60 dni od daty bieżącej, przy czym zarówno rejestracja, jak i ewentualna rezygnacja z wizyty musi nastąpić minimum z 2-dniowym wyprzedzeniem względem planowanego terminu (liczą się tylko dni robocze).


3.2. Warunkiem skutecznej rejestracji jest wniesienie opłaty za wybrane świadczenia niezwłocznie po dokonaniu wyboru terminu ich realizacji (nie dotyczy świadczeń realizowanych w ramach NFZ) ; jeśli w ciągu 30 min. od momentu rezerwacji płatność nie zostanie potwierdzona, nastąpi automatyczne anulowanie dokonanej rezerwacji.


3.3. Rezerwacja terminu i płatność musi zostać zrealizowana w czasie trwania jednej sesji przeglądarki


3.4. Płatności za świadczenia medyczne w SIRP dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem portalu PayU.pl.


3.5. Po dokonaniu płatności możliwa jest jedna zmiana terminu wizyty lub jej anulowanie wizyty , przy czym musi nastąpić to co najmniej na 2 dni robocze przed upływem pierwotnego terminu wizyty.


3.6. Opłaty wnoszone przez użytkowników Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów nie podlegają zwrotowi poza niżej opisanymi sytuacjami:

a. pacjent dokonał najpóźniej na dwa dni robocze przed planowaną wizytą anulowania wcześniej zarezerwowanego terminu, przy czym w razie wykupienia badań laboratoryjnych zwrot może nastąpić wyłącznie w przypadku niemożności ich wykonania z winy Lecznic Citomed Sp. z o. o.

b. wizyta nie odbyła się z winy Lecznic Citomed Sp z o. o.

Zwroty opisane w pkt. 3.6. dokonywane są w formie uznania na konto z którego wpłynęła należność. W sytuacji kiedy pacjent anulował rezerwację w terminie, o którym w pkt.3.6.a. zostanie potrącona kwota prowizji PayU pl., natomiast w sytuacji opisanej w pkt. 3.6.b. zostanie przelana pełna kwota na konto Użytkownika.


3.7.Pacjentowi, który dokona rezerwacji dowolnych usług, z których trzykrotnie nie skorzysta i których wcześniej nie anuluje za pośrednictwem panelu pacjenta, SIRP automatycznie zablokuje dostęp do konta. Odblokowanie konta będzie możliwe wyłącznie poprzez zgłoszenie tego faktu pod adres e-mail: heldesk@citomed.pl, gdzie poszczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.


§4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI Lecznic Citomed Sp. z o. o.


4.1. Administrator obsługuje SIRP z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.


4.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie i użycie hasła Użytkownika SIRP przez osoby inne niż właściciel tego konta.


4.3. Politykę prywatności określa odrębny dokument -Polityka Prywatnościwww.citomed.pl


§5

REKLAMACJE


5.1. Użytkownik może złożyć reklamację odnośnie braku realizacji usług wymienionych w Regulaminie lub realizacji ich niezgodnie z jego postanowieniami pisemnie na adres: Lecznic Citomed Sp. z o. o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.


5.2. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji użytkownika (co najmniej jego imię i nazwisko oraz pesel) oraz dokładny opis zgłaszanych nieprawidłowości oraz ewentualnie oczekiwania lub roszczenia Użytkownika w stosunku do Lecznic Citomed Sp z o.o.


5.3. Administrator może zwrócić się z prośbą do osoby zgłaszającej reklamację o uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.


5.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.


§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


6.1. Korzystanie z SIRP jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Strony zgodnie ustalają, iż zmiany w nim wprowadzone, wchodzą w życie w dniu opublikowania ich na stronie rejestracja.citomed.pl w panelu pacjenta.


6.2. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania SIRP należy przesyłać pod adres e-mail: biuro@citomed.pl lub zgłaszać telefonicznie 56658 44 78


6.3. Wiążącą ceną usługi jest cena podana w Systemie Internetowej Rejestracji Pacjentów.


Regulamin: wersja 2/2019 z dnia 16.12.2019 r